Gratis verzenden vanaf €100,- euro

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 14 – Levering en uitvoering
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 – Betalingsonmacht
Artikel 18 – Aansprakelijkheid
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 20 – Geschillen en Toepasselijkheid
Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Anoek Cillekens
Kroost kids concept store
Bergstraat 17
6041 ES Roermond
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 81538200
Btw-identificatienummer: NL003581194B02
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. De ondernemer heeft het recht de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen per e-mail
kenbaar worden gemaakt aan de consument, waarvan een koopovereenkomst nog niet volledig is
uitgevoerd.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De ondernemer heeft het recht een gedaan aanbod binnen
twee dagen te herroepen.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en
de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Retourzending geschiedt op risico van de consument. Consument draagt de bewijslast voor
deugdelijke retourzending.
7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De kosten van de
retourzending zijn voor rekening van de consument. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf
af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Overmacht
1. Indien ondernemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of
andere technische storingen, pandemieën en epidemieën, tekortkomingen van leveranciers van
ondernemer of door ondernemer ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van
zaken binnen haar onderneming of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het
moment dat ondernemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Inbreuken op rechten van derden dan wel anderen waarvan ondernemer gegevens heeft
opgeslagen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot copyright-, auteurs- en intellectuele
eigendomsrechten, worden eveneens als overmacht beschouwd.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten
zijn aan schuld van ondernemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor rekening komen van ondernemer. Naast deze uitleg van overmacht uit
hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide
partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke
kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen
maken op enige schadevergoeding.
5. Indien ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is ondernemer gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn deel van de overeenkomst.
4. Een beroep op garantie dient binnen redelijke termijn na ontdekking van de gebreken door de
consument schriftelijk aan de ondernemer te worden gedaan.
5. Garanties worden enkel verstrekt aan de consument die de aankoop heeft verricht en zijn niet
overdraagbaar aan derden.
6. Indien de consument niet (of niet volledig) heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting, kan geen
beroep worden gedaan op de garantiebepalingen.
Artikel 14 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van verzending aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met
verzending wordt bedoeld het moment dat de producten het pand van de ondernemer hebben
verlaten of de ondernemer aan de consument heeft medegedeeld dat deze de producten kan
komen afhalen.
Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De ondernemer hanteert de volgende betaalopties; contante betaling bij aankoop in de winkel, pin
betalingen in de winkel, online betalingen per IDEAL of via betaalverzoek.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
6. Tevens heeft de ondernemer het recht om, nadat de consument in verzuim is komen te verkeren,
de koopovereenkomst te ontbinden dan wel haar leveringsplicht op te schorten.
Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijk termijn nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk schriftelijk of digitaal worden
ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
5. Tevens heeft de ondernemer het recht om, nadat de consument in verzuim is komen te verkeren,
de koopovereenkomst te ontbinden dan wel haar leveringsplicht op te schorten.
Artikel 17 - Betalingsonmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is ondernemer
gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
middels een schriftelijke verklaring aan de consument te ontbinden, op het tijdstip waarop consument:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1. Indien consument aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming,
die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door ondernemer, is de
aansprakelijkheid van ondernemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens
dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op
grond van de door ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van
toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van deovereenkomst
waaruit de schade voortvloeit door ondernemer gefactureerde of te factureren bedrag.
2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor door consument of derden geleden bedrijfs-, indirecte of
gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie
in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of
immateriële schade.
3. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade.
Opdrachtgever vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden. Indien opdrachtnemer door
derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als
in rechte bij te staan.
4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is
van:
- het niet voldoen aan de in de bepalingen van deze voorwaarden opgenomen verplichtingen door
consument;
- de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door consument aan de
ondernemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de consument;
- ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de producten door de consument;
- het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van de ondernemer door de consument;
- gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door consument of
derden;
- alle vormen van letselschade;
- een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak
daaraan ten grondslag ligt;
- fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur of de website;
5. Ondernemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de
consument ongedaan te maken of te beperken door herstel of vervanging.
6. Een vordering tot vergoeding van schade dient binnen redelijke termijn nadat consument de schade
heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij de ondernemer te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
7. Indien de ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de consument kenbare
vergissing maakt, is deze gehouden e ondernemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de
vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij de ondernemer te
melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of haar leidinggevenden of indien
dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
1. Ondernemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren producten voor tot het
tijdstip waarop de consument aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de consument in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht.
3. Zolang op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, is de consument niet bevoegd
deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
4. Consument is verplicht de ondernemer direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of
overige rechten pretenderen te hebben op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. Consument is verplicht om de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip
waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan zorgvuldig en als
identificeerbaar eigendom van de ondernemer te bewaren en deze op eerste verzoek daartoe over te
dragen aan de ondernemer.
6. Consument dient zorg te dragen voor een zodanige (inboedel)verzekering dat de producten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de ondernemer op diens
eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien consument handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de ondernemer een beroep
doet op het eigendomsvoorbehoud, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht
van de ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
Artikel 20 - Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen consument en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale weten regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel
beslecht door de bevoegde rechter te Roermond. Ten aanzien van consumenten is tevens bevoegd tot
geschillenbeslechting de rechter in de woonplaats van de consument.
Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1.Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een
aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
2.Indien consument de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft deze het recht de nog niet volledig
uitgevoerde koopovereenkomst te ontbinden.